Phonetic Transcriptions Grammer Interactive English First Year Intermediate Study Material With Answers

14] Write any four of the following transcriptions using ordinary English [4×1=4] (Page 199)

Exercise 1

PhoneticsTranslation
1. /ˈpɜːpəs/purpose
2. /əˈkɒmplɪʃ/accomplish
3. /ˈbjuːtəfʊl/beautiful
4. /ˈkwesʧən/Question
5. /feɪθ/faith
6. /ˈmɪzərəbl/miserable

Exercise 2

PhoneticsTranslation
1. /spiːk/Speak
2. /ˈkɒnstəntlɪ/constantly
3. /əˈtenʃən/Attention
4. /ʌnˈfɔːʧnɪt/unfortunate
5. /wɒnt/want
6. /ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl/individual

Exercise 3

PhoneticsTranslation
1. /trænzˈgreʃən/transgression
2. /ˈnɜːvɪ/nervy
3. /ˈhɑːbɪnʤə/harbinger
4. /ˈrekəgnaɪz/recognize
5. /straɪv/strive
6. /ˈpestɪsaɪdz/pesticides

Exercise 4

PhoneticsTranslation
1. /prəˈvaɪd/provide
2. /ˈlɪtərɪt/literate
3. /frʌsˈtreɪʃən/frustration
4. /ɪˌmæʤɪˈneɪʃən/imagination
5. /fɪə/fear
6. /ˈædəmənt/adamant

Exercise 5

PhoneticsTranslation
1. /streʧ/stretch
2. /ɪnˈkredəbl/incredible
3. /plɑːnt/plant
4. /kənˈdɪʃən/condition
5. /ˈhɒspɪtl/hospital
6. /ɪnˈtaɪə/entire

Exercise 6

PhoneticsTranslation
1. /ˌedjuːˈkeɪʃən/education
2. /ˈhʌzbənd/husband
3. / penʃn /pension
4. /ˈriːsntlɪ/recently
5. /ˈmaʊntɪn/mountain
6. /kləʊzd/closed

Exercise 7

PhoneticsTranslation
1. /ˈdespərɪt/desperate
2. /(Lul)/Lul
3. /ɪmˈpeld/impelled
4. /rɪˈzɪstəns/resistance
5. /praɪd/pride
6. /feɪnt/faint

Exercise 8

PhoneticsTranslation
1. /səkˈses/Success
2. /ˈefət/effort
3. /ɪkˈsaɪtmənt/excitement
4. /ˈwʌrɪ/Worry
5. /ˈpriːvjəs/previous
6. /æθˈletɪk/athletic

Exercise 9

PhoneticsTranslation
1. /əˈkweɪnt/acquaint
2. /ˈætɪk/attic
3. /ˌhɒrɪˈzɒntl/horizontal
4. /ˈgɑːdjən/guardian
5. /kɜːb/Curb
6. /ˈvenʤəns/vengeance

Exercise 10

PhoneticsTranslation
1. /ˌɛmpəˈθɛtɪk/empathetic
2. /əˈpɪərəns/appearance
3. /ˈmenʃən/mention
4.  /ˈdʒent(ə)lmən/gentlemen
5. /ˈtrembl/tremble
/sliːp/sleep

How Satisfied Are you?

0 / 5 77

Your page rank:

2.6 5 votes
Have Questions ?
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Have any doubts or Questions?x
()
x